هزینه چاپ فرم های کارت ویزیت فوری یک و دو روزه


فوری
(یکروزه)

جنس کار

18.000

یکرو

گلاسه UV

25.000

دورو

18.000

یکرو

سلفون مات

25.500

دورو

18.000

یکرو

سلفون براق

25.500

دورو

20.000

یکرو

کتان امباس

22.000

دورو

27.000
(دو روزه)

یکرو

کتان آلمان

34.000
(دو روزه)

دورو

40.000
(دو روزه)

دورو (9 * 6)

سلفون مات دورگرد

19.500
(دو روزه)

-

لیبل UV

20.000
(دو روزه)

معمولی

لیبل سلفون براق