دورو

یک رو

تیراژ

سایز

235.000

162.000

2000

تحریر - سایز واقعی  A4 29/7*21

115.000

85.000

2000

تحریر - سایز واقعی  A5 21*14/5

65.000

50.000

2000

تحریر - سایز واقعی  A6 14/5*10/5

232.000

175.000

2000

گلاسه - تراکت A4 29*20

117.000

90.000

2000

گلاسه - تراکت A5 21*14/5

70.000

55.000

2000

گلاسه - تراکت A6 14/5*10